Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Dyslexie

Het vaststellen van de leerstoornis dyslexie
In het begin van elk schooljaar vindt een dyslexiescreening plaats voor de brugklasleerlingen. Op basis van gegevens van de basisscholen en uitkomst van deze screening kan een leerling worden voorgetest. 

Wanneer er na de voortest nog steeds reden is om dyslexie te vermoeden, moet de didactische resistentie aangetoond worden om uit te sluiten dat er andere redenen zijn voor de achterstanden.

Mocht na voldoende inzet en remediëring blijken dat de leerling geen of nauwelijks vooruitgang heeft geboekt, wordt de leerling via een extern instituut getest op dyslexie. Aan de test zijn kosten verbonden. Overeenkomstig de afspraken in het POVO-convenant Zaanstad is 50% van de kosten voor rekening van de ouders en 50% voor de school. Wanneer dit voor uw zoon of dochter geldt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Leerlingen uit leerjaar twee of hoger, van wie vermoed wordt dat zij dyslectisch zijn, kunnen hetzelfde traject van signalering, remediëring en testen doorlopen op voorspraak van de mentor en signalering door docenten. 

Begeleiding van dyslectische leerlingen
Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring komen in aanmerking voor extra faciliteiten en voor contact met de dyslexiecoördinator. De leerlingen van de onderbouw worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek met de dyslexiecoördinator. In de bovenbouw vindt contact plaats op verzoek van de leerling. De dyslexiecoördinator geeft tips en onderzoekt welke knelpunten de leerling ondervindt.

Overeenkomstig de bepalingen van het Conventant dyslexie POVO Zaanstad en het Masterplan dyslexie, wordt er géén inhoudelijke hulp geboden aan dyslectische leerlingen (bijv. leer- of spellingscontrole). De begeleiding binnen het VO richt zich op (leren) omgaan met de gevolgen van de dyslexie. Het geven van gerichte behandeling valt buiten de mogelijkheden van het VO en behoort tot de verantwoordelijkheid van ouders.

Dyslexiebeleid  St. Michaël College
De afspraken rondom dyslexie (waar de verantwoordelijkheid voor onderzoek en diagnose van dyslexie ligt; wie de kosten voor het onderzoek draagt; de afspraken over de communicatie, hulpmiddelen, begeleiding en faciliteiten) zijn vastgelegd in het dyslexiebeleid van het  St. Michaël College. 

Het beleid volgt de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het dyslexieconvenant. Dit convenant is gesloten door de besturen van Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Daarnaast volgt het St. Michaël College zoveel mogelijk de aanbevelingen uit het Masterplan dyslexie. Het protocol voor verwijzen, screenen en testen vindt u hier

U vindt het convenant hier en het complete dyslexiebeleid hier (bijgewerkt april 2021)