Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

RT-rekenen en RT-taal

RT-Rekenen

Iedereen heeft leren rekenen op de basisschool. Voor sommigen ging dit makkelijk, anderen hadden hier meer moeite mee. Op de middelbare school komt rekenen in veel vakken terug. Dan denk je natuurlijk aan wiskunde, maar ook bij veel andere vakken komen rekenonderdelen terug, bijvoorbeeld bij economie of aardrijkskunde. En natuurlijk kom je in het gewone leven veel situaties tegen waarin het handig is dat je goed kunt omgaan met getallen. Daarom is het belangrijk dat iedere leerling op een zeker niveau kan rekenen. Om te bepalen of het rekenniveau voldoende is krijgen alle leerlingen in de onderbouw voor de herfstvakantie een rekentoets. Leerlingen waarvan blijkt dat ze meer moeite hebben met rekenen gaan daarna in kleine groepjes 1 uur per week extra aan de slag met rekenen. Hier worden allerlei dingen die je misschien nooit helemaal snapte nog eens uitgelegd, je krijgt tips en we gaan je laten zien dat rekenen best leuk kan zijn. In deze les maken we gebruik van een digitale methode en is er ruimte voor persoonlijke aandacht van de rekendocent. Jouw vragen en opmerkingen bepalen je mede wat we doen in de les, deze vragen en opmerkingen zijn dus heel belangrijk!
 

RT-Taal

Bij alle vakken speelt taal een belangrijke rol. Bij aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, om maar een paar vakken te noemen, moet je veel lezen. Die teksten zijn niet gemakkelijk en de opdrachten die erbij horen ook niet. Bovendien is het vak Nederlands een van de belangrijkste vakken: dat vak telt zwaarder mee dan andere vakken. Dus willen we alle leerlingen zo taalvaardig mogelijk maken, want hoe beter je in taal bent, hoe beter je prestaties bij alle vakken zullen zijn. Daarom bieden we extra taallessen aan. In die lessen draait het om woordenschat en tekstbegrip (en dus niet om grammatica of spelling). Lekker lezen dus!

Achtergrondinformatie over het opstarten van de Taal- en Rekenmodules:
Ieder jaar starten er leerlingen in de brugklas die wat betreft Taal en Rekenen nog niet op het gewenste niveau zijn voor havo/vwo. Deze leerlingen krijgen vrijwel altijd problemen met hun lage lees- en/of rekenniveau. Dat kan al gebeuren in de brugklas, maar soms komen de moeilijkheden pas later. Het havo/wwo-onderwijs is heel ‘talig’, ook bij de Bètavakken. Een combinatie van te weinig leesvaardigheden en een te kleine woordenschat zorgen er bijvoorbeeld voor dat zij bij vrijwel alle vakken problemen hebben met het begrijpen van de lesboeken en de vraagstelling bij toetsen. Bovendien ligt het leestempo bij deze leerlingen vaak te laag.
Daarnaast heeft de overheid zich voorgenomen de eisen voor het halen van een havo/vwo-diploma flink te verhogen. Zo maakt bijvoorbeeld de verplichte rekentoets ook onderdeel uit van het eindexamen.
We willen de leerlingen die nog niet op niveau zijn met Rekenen en/of Taal in hun eerste en zo nodig ook in het tweede jaar extra ondersteunen door middel van extra oefening en uitleg. De leerlingen doen dit naast hun gewone lesprogramma.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het Ministerie van Onderwijs over dit onderwerp: http://www.taalenrekenen.nl/.