Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Privacy 

Uw privacy en dat van uw kind is voor St. Michaël College van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij: 
 
 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij St. Michaël College allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
 
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als een wijziging plaatsvindt zullen wij dit duidelijk melden. We raden u aan dit document regelmatig te raadplegen. 
 

Welke gegevens verwerken we 

Wij verwerken uw gegevens en die van uw kind voor het geven en organiseren van onderwijs, het nakomen van wettelijke plichten en om te zorgen voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van St. Michaël College. In het kader hiervan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u en/of uw kind: 
 • Gegevens verzameld uit cookies (IP-adres en type apparaat) – zie het tweede gedeelte van deze verklaring;
 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) ouder(s)/verzorger(s), kind; 
 • Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s), kind;
 • Geboortedatum kind;
 • Geboorteplaats kind;
 • Geslacht kind;
 • Foto’s en video’s kind; 
 • Camerabeelden;
 • Schoolgegevens en studievoortgang;
 • Geloofsovertuiging (vrijwillig/op eigen verzoek);
 • Medische gegevens (vrijwillig/op eigen verzoek/op ons verzoek);
 • Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. 
 

Waarom we uw gegevens/de gegevens van uw kind verwerken

Wij mogen alleen de persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben. Dit betekent dat wij van tevoren een doel en een rechtmatige grondslag moeten vaststellen. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het geven en organiseren van onderwijs
  In principe valt hier alles onder waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat wij uw kind van goed onderwijs kunnen voorzien. Denk daarbij aan: 
  • Het identificeren en inschrijven van leerlingen
  • Het bijhouden van de studievoortgang
  • Het bijhouden van de verzuimregistratie van leerlingen
  • Voldoen aan onze wettelijke plicht – sommige gegevens verwerken wij omdat wij dat wettelijk verplicht zijn. Denk daarbij aan: 
   • Voldoen aan belastingwetgeving;
   • Voldoen aan de vraag om gegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen. 
 • Contact opnemen
  Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Verder zullen wij bijvoorbeeld contact met u opnemen om u uit te nodigen voor ouderavonden, om u nieuwsbrieven toe te sturen of om u te bereiken wanneer uw kind ziek is. 
 • Het beveiligen van onze school, medewerkers en leerlingen:
  Wij maken gebruik van cameratoezicht, ter bescherming van onze school, medewerkers en leerlingen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het opnemen van de camerabeelden en zullen deze beelden alleen raadplegen in geval van een incident. 
 • Het maken en gebruik van beeldmateriaal:
  Op basis van uw toestemming of de toestemming van uw kind (indien hij/zij ouder is dan 16 jaar) zullen we beeldmateriaal maken en gebruiken voor verschillende doeleinden zoals het informeren van geïnteresseerden over het  St. Michaël College en de activiteiten die wij organiseren.  
 • Medische gegevens:
  Medische gegevens van de leerling kunnen worden verwerkt worden om aanvullende maatregelen te nemen, zodat de leerling goed onderwijs kan volgen (bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen). Of om de juiste EHBO te kunnen verlenen bij een incident.
 • Geloofsovertuiging:
  Een geloofsovertuiging verwerken wij alleen op verzoek van ouders/verzorgers of uitdrukkelijk verzoek van de leerling.
 

De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

We mogen uw persoonsgegevens/de persoonsgegevens van uw kind alleen verwerken als er een wettelijke grondslag voor aanwezig is. Wij verwerken uw gegevens/de gegevens van uw kind alleen op basis van een van de volgende grondslagen: 
 
 • De onderwijsovereenkomst die de school met de ouders/verzorgers heeft gesloten; 
 • In bepaalde gevallen hebben wij een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen, te bewaren en door te geven; 
 • Het komt voor dat wij gegevens nodig hebben omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. In dat geval hebben we een afweging gemaakt tussen ons belang en uw recht/het recht van uw kind op privacy;
 • Ook kunnen wij gegevens verwerken indien u/uw kind daar toestemming voor heeft gegeven. 
 

Bewaartermijnen 

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk is. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van wet- en regelgeving. 
 
 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens/de persoonsgegevens van uw kind 

Wij geven uw persoonsgegevens/de persoonsgegevens van uw kind niet zomaar aan andere bedrijven of instellingen, maar alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in geval van belastingaangifte of aan de GGD en DUO), om uw kind van onderwijs te voorzien of als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. De volgende partijen ontvangen in ieder geval uw gegevens/de gegevens van uw kind: 
 • Magister; 
 • Leerplichtinstantie; 
 • DUO (Ministerie van Onderwijs); 
 • Schoolarts; en 
 • GGD. 
 
Met deze partijen hebben wij voor zover wettelijk verplicht, een verwerkersovereenkomst of data-uitwisselovereenkomst gesloten, waarin wij hebben afgesproken wat zij met uw gegevens/de gegevens van uw kind mogen doen en dat zij deze gegevens adequaat moeten beveiligen. Sommige van bovengenoemde partijen zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk, dit betekent dat zij een eigen grondslag hebben om uw persoonsgegevens/de persoonsgegevens van uw kind te verwerken.
 
 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens/de gegevens van uw kind bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Gaat er ondanks dat toch iets mis? Zijn er gegevens kwijtgeraakt of openbaar gemaakt? Of twijfelt u over de beveiliging? U kunt dit direct bij onze FG melden. 
 
 

Uw rechten

Wanneer wij uw gegevens/de gegevens van uw kind verwerken hebt u verschillende rechten waar u een beroep op kunt doen:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Een bepaalde verwerking beperken 
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Overdraagbaarheid van gegevens
Een aantal van deze rechten kunt u als ouders/verzorgers zelf uitoefenen in uw account op Magister. Overige verzoeken kunt u indienen via privacy@stmichaëlcollege.nl. Wij zullen uw verzoek binnen één maand behandelen. Bij een verzoek kunnen wij een controle uitvoeren, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met betrekking tot de bescherming van uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze persoon houdt binnen onze school toezicht op het naleven van de privacywetten. 
 
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke toezichthouder. Deze toezichthouder is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 

Contactgegevens 

St. Michaël College 
Leeghwaterweg 7  
1509 BS Zaandam  
 
Voor algemene vragen en verzoeken omtrent privacy kunt u mailen naar: privacy@stmichaelcollege.nl
 
 

Contactgegevens Functionairs Gegevensbescherming (FG)

Onze FG Helmich Post is te bereiken via: scholen@ictrecht.nl en 020 - 66 31 941.  
 
 

Cookies 

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 
 
Wij maken gebruik van de volgende cookies: 
 
 • Functionele cookies:
  deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden. 
 • Analytische cookies (via Google Analytics):
  hiermee kunnen wij zien hoe onze websitebezoekers zich gedragen, bijvoorbeeld welke pagina’s ze bezoeken, hoeveel tijd ze op die pagina’s doorbrengen en of er pagina’s zijn die foutmeldingen geven. Wij maken gebruik van deze informatie om onze website en uw ervaring op onze website te verbeteren. Dit doen we onder meer door het voor u gemakkelijker te maken om te vinden waar u naar op zoek bent. 
 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google. 
Met andere bedrijven(bijvoorbeeld uitgevers van digitale leermiddelen) die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij met de cookies doen. Daarom raden wij u aan om ook de privacyverklaring van de andere bedrijven te raadplegen. 
 
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functies op onze website werken dan niet goed meer.