Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Het St. Michaël College te Zaandam is een bruisende school, een school waar leerlingen kunnen leren, hun talenten kunnen ontwikkelen en hun grenzen durven verleggen. Het is een school voor havo/vwo en heeft sinds 2015 het predicaat ‘excellent’.
Het SMC heeft een Technasium-afdeling.

Het St. Michaël College koestert zijn zelfstandigheid. Het participeert actief en zoekt verbinding in samenwerkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau, maar houdt zich afzijdig van processen van bestuurlijke schaalvergroting, in de overtuiging dat dergelijke processen voor het onderwijs geen voordelen opleveren die niet ook op andere wijze kunnen worden gerealiseerd. Het SMC wil naar buiten gericht zijn en ziet zichzelf als onderdeel van een maatschappij die continu in beweging is. Het SMC wil leerlingen voorbereiden op deelname aan de maatschappij van de toekomst. De organisatie van de school heeft mede dankzij haar zelfstandige status een kleinschalig karakter en kenmerkt zich door korte lijnen.

De Raad van Toezicht (RvT) van het St. Michaël College, dat formeel het bevoegd gezag is van de school, ziet toe hoe de directie door middel van strategie, beleid en beheer het doel van SMC realiseert. Het RvT, dat bestaat uit vijf leden, heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het onderwijs door middel van een directiestatuut verregaand gedelegeerd aan de schoolleiding. Het RvT wil bewust omgaan met governance en betrouwbaar zijn en vanuit de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs handelt zij in lijn met de kernwaarden van de school. Hierbij onderschrijft het RvT de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019. De code stimuleert het bestuur om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave van het onderwijs: het creëren en zichtbaar maken van publieke waarde met onderwijs van hoge kwaliteit, dat jonge mensen voorbereidt op deelname aan onze samenleving en dat aantoonbaar aansluit op de behoeften van leerlingen en de bredere omgeving van de school.

In een door de Raad van Toezicht geformuleerde visie en missie heeft het de parameters voor de ontwikkeling van het St. Michaël College aangegeven. Het RvT vat zijn taak voor het overige vooral op als controlerend en stimulerend. Daarnaast is het een sparringpartner van de rector-bestuurder, geeft het gevraagd en ongevraagd advies en treedt zij op als werkgever van de rector-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. Het functioneren van het RvT is gediend bij een goede teamsamenstelling. Het bestuur opereert als een collegiaal team en oefent zijn taken uit als een eenheid. 

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van onze bestuurders zijn wij op zoek naar:

lid voor de Raad van Toezicht (m/v)
 

Het bestuur hecht eraan dat de volgende expertisegebieden goed zijn vertegenwoordigd: 

  • Kennis van onderwijs en jeugdzorg;
  • Bestuurlijke deskundigheid in de publieke en private sector;
  • Juridische en meer in het bijzonder arbeidsrechtelijke deskundigheid;
  • Financiële en bedrijfskundige deskundigheid.

Gezien de nu aanwezige kennis zoeken wij een lid dat bij voorkeur kennis heeft op het gebied van onderwijs en affiniteit heeft met financiën. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit van de samenleving. 

De profieleisen die van toepassing zijn voor elk lid van het bestuur zijn:

  • affiniteit met het onderwijs in het algemeen en met de visie en missie van het St. Michaël College in het bijzonder;
  • een relevant netwerk; 
  • kennis van en inzicht in het opereren als een adviesorganisatie met een maatschappelijke opdracht;
  • academisch werk- en denkniveau;
  • integere en verbindende persoonlijkheid;
  • woonachtig in en/of betrokken bij de Zaanstreek.

Momenteel is statutair vastgelegd dat het lidmaatschap van het bestuur de Onderwijsstichting 
“St. Michaël” onbezoldigd is

Uw motivatie en cv voor 15 mei 2024 a.s. sturen naar de voorzitter van de Raad van Toezicht
mevr. H. Tamboer-Walsweer via h.tamboer@xs4all.nl

Voor informatie kunt u bellen met de rector, mevr. drs. M.M.F. Ruigrok, telefoonnummer 075 - 612 7474
Leeghwaterweg 7, 1509 BS ZAANDAM.